Religionistika

Z celého spektra témat, jimiž se zabývá společenskovědní obor religionistiky, se věnuji především oblasti současného českého duchovního života. Více mě v této oblasti zajímají netradiční, alternativní způsoby duchovního života, a to především ty, které se rozvíjejí v tzv. nových náboženských hnutích. Vnímám napětí mezi náboženskými menšinami a většinovou společností, která tyto menšiny někdy spatřuje jako „sekty“. Důvodům tohoto napětí chci dobře rozumět, a tak jsem se „sektami“ v kritickém a zároveň respektujícím kontaktu (kromě jiného i prostřednictvím různých setkání a seminářů). Jako religionista působím na Univerzitě Karlově, a to na Husitské teologické fakultě a Evangelické teologické fakultě, jako externista i na Pedagogické fakultě. Vždy jsem stál o to, aby moje badatelská práce měla význam pro běžný život. Roku 1998 jsem proto založil populárně odborný časopis o současné náboženské scéně Dingir a o té doby ho jako šéfredaktor vedu. Dobrovolnicky také pracuji v občanském sdružení Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. Věnuji se v něm hlavně doplňování a pořádání archivu a knihovny, poradenské práci a pořádání seminářů pro veřejnost. Poměrně často také přednáším mimo univerzitu, a to nejvíce pro pedagogy a sociální pracovníky, někdy pro církve či občanská sdružení. Kolega dr. Miloš Mrázek založil roku 2017 Náboženský infoservis (info.dingir.cz) jako službu veřejnosti. On, já, ostatní členové redakční rady a další autoři se podílíme na tom, že se téměř každý den (kromě neděle) objevuje jedna zpráva z oblasti náboženství z pohledu religionistiky. Je to další způsob, jak prezentovat religionistickou práci nejširší veřejnosti.

S mou religionistickou prací se můžete seznámit prostřednictvím

Sloupek (Religionistika)


Zdeněk Vojtíšek
Foto: Hans Štembera

Struktura stránek | Seznam dokumentů | Poslední aktualizace: září 2017